• Oferujemy pomoc prawną w sprawach:

  odszkodowawczych; spadkowych; rodzinnych;
  pracowniczych; gospodarczych; sporów z administracją publiczną;
  mieszkaniowych; egzekucyjnych.

RadcaPrawny_logoOIRP

Logo_KIRP

Paremie

 • Si in ius vocato, ito!

  Jeżeli zostałeś wezwany przed sąd, idź!

 • Non omne quod licet honestum est.

  Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.

 • Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

  Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa.

 • Legum ministri magistratus legum interpretes iudicies.

  Urzędnicy są sługami prawa a sędziowie jego tłumaczami.

 • Ius est ars boni et aequi.

  Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.

 • Hominem causa omne ius constitutum sit.

  Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.

 • Da mihi factum, dabo tibi ius.

  Podaj mi fakty, a podam ci prawo.

 • Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem.

  We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.