ZAWODOWA SATYSFAKCJA

ZAWODOWA SATYSFAKCJA

  • 9 maja, 2018
  • akarolak

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16 stycznia 2018 r. (sygn.. akt: I OSK 1534/17) uwzględnił skargę kasacyjną złożoną w imieniu Klientki Kancelarii i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. Przedmiotem postępowania była sprawa świadczeń rodzinnych. Pani M.S. wystąpiła z wnioskiem do właściwego organu gminy we wrześniu 2015 r. Skomplikowany stan prawny, a przede wszystkim prowadzenie postępowania administracyjnego w sposób sprzeczny z jego podstawowymi zasadami doprowadziło do wszczęcia postępowania przed sądami administracyjnymi. Niestety Sąd I Instancji nie dostrzegł nieprawidłowej interpretacji obowiązujących w sprawie przepisów oraz uchybień proceduralnych zarówno ośrodka pomocy społecznej jak i samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Korzystne rozstrzygnięcie wydane zostało dopiero przez NSA.