Blog

Moim zdaniem...

USTALANIE TERMINU PRZEDAWNIENIA, czyli o tym dlaczego niektórzy prawnicy nie lubią poniedziałków…

 • 24 maja, 2024
 • akarolak

Pomimo tego, że instytucji przedawnienia (dawności) można doszukiwać się już w starożytnym prawodawstwie związanym z zasiedzeniem, to jak wskazuje uchwała Sądu Najwyższego (SN) z 22 maja 2024 r. (sygn.: III CZP 21/23), obliczenie terminu przedawnienia nawet przez tzw. profesjonalnych pełnomocników, w niektórych sytuacjach może okazać się skomplikowane i wymagać wyjaśnień najważniejszego organu wymiaru sprawiedliwości.

Tak też się stało w sprawie, w której upływ terminu przedawnienia przypadł na sobotę, a powód złożył pozew w najbliższym dniu roboczym – w poniedziałek…

W jednym mieszkaniu po rozwodzie

 • 30 października, 2023
 • akarolak

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o większości spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny. Jedną z nich jest ustalenie sposobu korzystania przez byłych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Przyjęte przez ustawodawcę w tym zakresie rozwiązanie nie jest oczywiste i może zaskakiwać – jest niezależne od tytułu prawnego do lokalu. Skoro tak, to powstaje pytanie: czy można zmusić byłego małżonka do opuszczenia mieszkania?

Ochrona współwłaściciela nieruchomości, czyli o podziale quoad usum oraz o roszczeniu o współposiadanie

 • 9 marca, 2023
 • akarolak

Współwłasność rzeczy jest powszechnym stanem prawnym. Powstaje zarówno ex lege jak też wskutek czynności prawnej. Posiada wiele zalet, ale może też prowadzić do konfliktu, nierzadko określanego jako „przedsionek piekła”. Czy rozwiązaniem sprzecznych interesów współwłaścicieli jest tylko zniesienie współwłasności? Nie zawsze…

Nowe cudo – kooperatywa mieszkaniowa

 • 6 marca, 2023
 • akarolak

01 marca br. weszła w życie ustawa z 04.11.2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28, dalej: UKM lub ustawa o kooperatywach mieszkaniowych). Przyjęte rozwiązania mają ułatwić zdobycie dachu nad głową osobom, które, wspólnie z innymi, podejmą się prowadzenia procesu budowlanego tzw. metodą gospodarczą, na preferencyjnych warunkach ustalonych przez gminę.

ZASKARŻANIE UCHWAŁ RADY GMINY

 • 3 lutego, 2023
 • akarolak

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową, która realizuje zadania o charakterze publicznym i lokalnym. Oznacza to m.in. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących praw i obowiązków członków wspólnoty. Rozstrzygnięcia takie zapadają w formie aktów administracyjnych, spośród których najczęściej spotykane to decyzje administracyjne i uchwały organów stanowiących (rady gminy). Godzenie sprzecznych interesów może prowadzić do pokrzywdzenia jednostek. Prawodawca przewidując takie sytuacje wprowadził rożne formy kontroli/nadzoru działalności samorządu terytorialnego. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące możliwości kwestionowania uchwał rady gminy przez podmioty, których prawa zostały naruszone wydaniem aktu administracyjnego.

GDY LOKALNY PRAWODAWCA ZBŁĄDZI, czyli o stwierdzeniu nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • 18 marca, 2019
 • akarolak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 12.12.2018 r. (sygn.: II SA/Sz 1025/18) uwzględnił skargę na uchwałę Rady Miasta K. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekroczenie uprawnień w zakresie władztwa planistycznego, nieprecyzyjne postanowienia aktu prawa miejscowego oraz niezgodność przepisów uchwały rady miasta z przepisami ustawowymi uniemożliwiły Klientowi Kancelarii na realizację inwestycji, a jednocześnie stanowiły podstawę do sformułowania zarzutów skargi do WSA. Jest to też dobra okazja do zarysowania procedury pozwalającej na kwestionowanie MPZP.

SKARGA NA KOMORNIKA (na podstawie przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2019 r.)

 • 19 stycznia, 2019
 • akarolak

Zmiana stanu prawnego w zakresie postępowania egzekucyjnego ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w działalności komorników, zwiększenie ochrony prawnej dłużników, a jednocześnie usprawnienie wykonywania orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych. Ustawodawca podjął próbę realizacji sprzecznych celów… Czy instytucja skargi na czynności komornika spełni oczekiwania adresatów nowych przepisów? Na pewno będzie taniej i łatwiej! Czas pokaże czy będzie skutecznej…

ZMIANY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, czyli o pączkowaniu aktów normatywnych

 • 9 stycznia, 2019
 • akarolak

Początek 2019 r. niesie ze sobą zasadnicze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. Przebudowane zostają też podstawy prawne wykonywania zawodu komornika. Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy o komornikach sądowych, celem nowych regulacji jest przede wszystkim zwiększenie efektywności egzekucji komorniczej oraz wyeliminowanie pojawiających się w tym obszarze nieprawidłowości. Przyszłość pokaże, czy te cele będą osiągnięte. Jedno jest pewne: dotychczasową ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (110 artykułów) zastąpiono dwiema – ustawą o komornikach sądowych (306 artykułów) i ustawą o kosztach komorniczych (54 artykuły)…

W dalszej części – wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego wg. stanu prawnego obowiązującego od 01 stycznia 2019 r.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, CZYLI WYBRANE INFORMACJE O USTAWIE Z 20.07.2018 R.

 • 3 stycznia, 2019
 • akarolak

Zgodnie z art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

ALIMENTY NA TRANSSEKSUALIZM, CZYLI O FINANSOWANIU PROCEDURY ZMIANY PŁCI ZE ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

 • 29 października, 2018
 • akarolak

Transseksualizm, to niezwykle rzadka przypadłość, określana najczęściej jako niezgodność pomiędzy tożsamością płciową, a płcią biologiczną. Źródła podają, że pojawia się średnio z częstością od 1 do 4,6 na 100.000 osób. Więcej przypadków tego zaburzenia pojawia się u osób o anatomicznej płci żeńskiej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza transseksualizm do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – zaburzeń osobowości i zachowania osób dorosłych. W polskich warunkach leczenie transseksualizmu nie jest finansowane ze środków publicznych. Powstaje jednak pytanie, czy może być jedną z usprawiedliwionych potrzeb, która wpływa na wysokość alimentów?

ZAWODOWA SATYSFAKCJA

 • 9 maja, 2018
 • akarolak

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16 stycznia 2018 r. (sygn.. akt: I OSK 1534/17) uwzględnił skargę kasacyjną złożoną w imieniu Klientki Kancelarii i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.

TABELA ALIMENTACYJNA

 • 7 maja, 2016
 • akarolak

Prakseologia, czyli teoria sprawnego działania, dotyczy każdej aktywności ludzkiej skierowanej na osiąganie określonego celu. Kolokwialnie rzecz ujmując, można zaryzykować, że sprowadza się ona do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, żeby się nie narobić i zarobić. Nie można zatem się dziwić, że podejmowane są próby wykorzystywania jej również w wymiarze sprawiedliwości.

PODZIAŁ MIESZKANIA PO ROZWODZIE

 • 28 kwietnia, 2016
 • akarolak

Mieszkanie jako jedyny składnik majątku wspólnego rozwodzących się małżonków nie należy do rzadkości. W jaki sposób dokonać podziału takiego wspólnego dorobku?

Jeszcze o świadczeniach wychowawczych „500+” i alimentach

 • 26 kwietnia, 2016
 • akarolak

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wpływu przyznawanego na podstawie ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenia wychowawczego  na wysokość alimentów, Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy zmieniającej Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Krio). Zaproponowane nowe brzmienie…

Zmiana lub ustanie obowiązku alimentacyjnego, a świadczenie wychowawcze „500+”

 • 20 kwietnia, 2016
 • akarolak

Wysokość świadczeń alimentacyjnych określonych przez sąd albo uzgodnionych w umowie może zostać zmieniona. Dłużnik alimentacyjny, a nawet osoba trzecia mogą też domagać się ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Uchwalona 11 lutego br. ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wywołuje zainteresowanie nie tylko beneficjentów programu Rodzina 500+, ale też dłużników alimentacyjnych, którzy mogą oczekiwać na zmniejszenie obciążeń z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dziecka. Czy takie nadzieje znajdują uzasadnienie?

Alimenty – zgasło światło rozbłysły zmysły i …. trzeba płacić

 • 15 listopada, 2015
 • akarolak

Zgodnie z postanowieniami art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRIO), obowiązek alimentacyjny oznacza konieczność dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Egzekwowany na drodze postępowania sądowego jest dodatkowym objawem rodzinnej katastrofy.

Komorników nikt nie kocha

 • 1 listopada, 2015
 • akarolak

Wykonywanie zawodu komornika jest coraz trudniejsze – nie dość, że nie budzi powszechnej sympatii, to jeszcze co jakiś czas obniża się profity z takiej działalności. Trzynasty października br. też nie należy do szczególnie udanych dla osób parających się egzekwowaniem obowiązków – Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłata egzekucyjna za eksmisję z lokalu powinna zostać zróżnicowana w zależności od tego, czy dłużnik opuścił pomieszczenia dobrowolnie, czy przymusowo (sygn.: P 3/14).

Uczelnie mogą odetchnąć, a studenci… płacić

 • 28 października, 2015
 • akarolak

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym jest jednym z wielu przykładów tego jak nie powinno się tworzyć aktów normatywnych. To zastanawiające, bo z jednej strony w kontekście szkolnictwa wyższego powtarzane są nieustannie słowa o „innowacyjności”, „nowoczesności”, „efektywności” i „związkach z gospodarką rynkową”, a z drugiej – proces legislacyjny powstawania Prawa o szkolnictwie wyższym i jego zmian jest wyjątkowo chaotyczny. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że cel ustawodawcy rozmija się z uchwalonym tekstem. Doskonale ilustruje to kwestia przedawnienia roszczeń uczelni z tytułu umowy o płatności za studia i uchwała Sądu Najwyższego z 21 października br. (sygn. akt: III CZP 67/15).

Rewolucja prawa spadkowego nie dla wszystkich

 • 24 października, 2015
 • akarolak

Od 18 października 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa spadkowego. Nowe rozwiązania w radykalny sposób zmieniają zakres odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy nie będą już obciążani obowiązkiem spłaty zadłużenia spadkodawców kosztem własnego majątku. Media słusznie określiły nowelizację Kodeksu cywilnego rewolucją. Warto jednak pamiętać, że nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw nowelizacji.

Strona 1 z 2: 1 2